İletişim

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Projeleri

Kadın Statüsü

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın Kadın İstihdamına Yönelik Projeleri

Kreş gündüz bakım evlerinde işverenlere 5 yıl vergi muafiyeti getirerek özel teşvik kapsamına alınmıştır. Kadın çalışan sayısına göre kreş açma zorunluluğu olan İşverenler eğer kreş açmıyorsa anne kreşe çocuğunu yolladığında işveren kreş parasını ödediğinde brüt asgari ücretin %50 si kadar yani bugünkü rakamla 1015 TL ye kadarı gelir vergisinden muaf tutulacaktır.

 

Türkiye’nin Mühendis Kızları Projesi

Bakanlığımız, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ve Limak Holding işbirliğinde “Türkiye’nin Mühendis Kızları Projesi (2016-2020)” hayata geçirilmiştir. Projenin hedefi;  nitelikli kadın istihdamının arttırılmasına yönelik model geliştirilmesi yoluyla kapsayıcı ve sürdürülebilir büyümeye katkı sağlamaktır. Projenin amacı; mühendis olmak isteyen kız öğrencilerin desteklenmesi, kurumsal seviyede cinsiyet eşitliği uygulamalarının geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması suretiyle özel sektörün liderliğinde model uygulamaların geliştirilmesidir.

Proje kapsamında ulaşılmak istenilen hedef kitle, lise ve üniversite eğitimine devam eden kız öğrencilerdir. Proje sonucunda, kız öğrencilerin mühendislik konusunda teşvik edilmesine ve güçlendirilmesine yönelik bir destek programının tasarlanması, toplumsal cinsiyete duyarlı yaklaşımların benimsenmesi, uygulanması ve savunulmasına yönelik kurumsal modellerin geliştirilmesi beklenmektedir. Projenin paydaşları içerisinde aileler, özel sektör, medya, okullar / öğretmenler, Limak Holding Çalışanları, üniversiteler, ilgili meslek odaları yer almaktadır.

Annemin İşi Benim Geleceğim Projesi

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı (ASPB) ile Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Borusan Holding A.Ş. arasında imzalanan işbirliği protokolü kapsamında Organize Sanayi Bölgelerinde (OSB) kreşlerin kurulması için “Annemin İşi Benim Geleceğim Projesi” hayata geçirilmiştir. Proje kapsamında 2019 yılı sonuna kadar toplam 10 OSB’de kreşlerin açılması hedeflenmektedir. Bu amaçla Adıyaman, Afyonkarahisar, Balıkesir ve Malatya OSB’lerdeki kreşlerin yapımı tamamlanmış ve hizmet sunmaya başlamıştır. Açılan 4 kreşin işletimine ve bundan sonrasında açılacak kreşlere ilişkin bir değerlendirme toplantısı yapılmış olup kreş açılan 4 ilde yaşanan sorunlar ve çözümlerine yönelik olarak bir rapor hazırlanmıştır.

Aile ve Toplum Hizmetleri

Romanların Yoğun Olarak Yaşadığı Yerlerde Sosyal İçermenin Desteklenmesi Projesi

Bakanlığımız Milli Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı ile işbirliği içinde ve Avrupa Birliği tarafından (Katılım Öncesi Mali Yardım Programı [IPA] çerçevesinde) tahsis edilen fonları da kullanarak “Romanların Yoğun Olarak Yaşadığı Yerlerde Sosyal İçermenin Desteklenmesi” başlıklı bir projenin hazırlıklarını sürdürmüştür. Söz konusu proje IPA-I döneminde 4. bileşen olan ve istihdamın geliştirilmesini hedefleyen “İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Operasyonel Programı” kapsamında hazırlanmıştır. “Romanların Yoğun Olarak Yaşadığı Yerlerde Sosyal İçermenin Desteklenmesi” Projesi bu bileşen altında hazırlanan en büyük bütçeli proje özelliğini taşımaktadır.

Projenin hazırlık süreci hızlandırılmış ve teknik şartnamesi bitirilerek 2014 sonunda ihaleye çıkılmıştır. Projenin iki aşamalı ve yaklaşık 9 ay süren ihale süreci 27 Temmuz 2015 tarihinde sonuçlandırılmıştır ve Kasım 2015 itibariyle projenin uygulama safhasına geçilmiştir.

Proje kapsamında 12 pilot ilde (Ankara, Adana, Balıkesir, Hatay, Edirne, Eskişehir, İstanbul, İzmir, Kırklareli, Manisa, Mersin ve Tekirdağ) ve 24 ay boyunca;

•Roman yurttaşlarımıza çeşitli konularda yardım ve danışmanlık sunulacak,

•Roman semtlerinde araştırmalar gerçekleştirilecek,

•Ayrımcılıkla mücadele alanında farkındalığı güçlendirmek için eğitimler verilecek,

•Roman semtlerindeki okullarda çocuklarla ders dışı aktiviteler gerçekleştirilecek,

•Sağlık sisteminden daha kolay yararlanılmasına yönelik eğitimler yapılacak,

•Mesleki kurslara erişimi sağlamak ve ücretsiz taşıma hizmeti sunmak gibi faaliyetler gerçekleştirilecektir.

Faaliyetlerin gerçekleştirilebilmesi için projenin yürütüleceği pilot illerde Bakanlığımız il müdürlüklerine bağlı sosyal hizmet merkezlerinde projenin ilk uygulama yılının birinci çeyreği sonuna kadar toplam 20 adet “Sosyal Hizmet Koordinasyon Birimi” (SHKB) oluşturulacaktır. Bu çerçevede Sosyal Hizmet Koordinasyon Birimlerinin oluşturulup faaliyete geçebilmesi için projenin mal alımı bileşeni kapsamında pilot illerdeki sosyal hizmet merkezlerine donanım ve araç gereç teslimatlarına başlanmıştır. Ve ayrıca projenin yürütüldüğü 12 pilot ildeki 44 okula eğitim aktivitelerinde kullanılmak üzere konteyner ve çeşitli donanımın teslimat işlemleri devam etmektedir. Sosyal Hizmet Koordinasyon Birimlerinin faaliyetlerini yürütebilmesi için her bir birimde iki tane proje personeli (Koordinatör ve Sosyal Arabulucu) istihdam edilecek ve ayrıca birisi Bakanlığımız personeli ve diğer ikisi de MEB personeli olmak üzere üç tane de tam zamanlı kamu personeli görevlendirilecektir. Ve son olarak söz konusu birimlerde birim koordinatörü ve sosyal arabulucu istihdamı için gerekli işe alım süreçleri başlamış bulunmaktadır.

 

Gönül Elçileri

"Toplum Kalkınmasında Gönül Elçileri Projesi", toplumda "gönüllülük" kavramına yönelik farkındalık geliştirmek, gönüllü çalışmanın yaygınlaşmasını sağlamak, toplumsal kalkınmaya katkı sağlayacak insan kaynağı ihtiyacını güçlendirmek üzere hayata geçirilmiştir.

Projenin Aşamaları

  • Çocuk (Koruyucu Aile Hizmeti Projesi)
  • Kadın ve Günçlenme (Kadınlar için Mesleki Eğitim Projesi)
  • Kaliteli Yaşlanma ve Kuşaklar Arası Uyum
  • Engelli Hizmetlerine Erişim
  • Aile ve Yoksulluk

 

Proje Destekleri

Sosyal Hizmet Proje Destekleri

Fon kaynakları ile yoksulluğa ve sosyal dışlanmaya veya bu risk altında olan birey ve grupların ekonomik ve sosyal hayata aktif katılımlarının artırılması ve yaşam kalitelerinin yükseltilerek toplumsal dayanışma ve bütünleşmenin sağlanmasına yönelik sosyal hizmet proje destekleri verilmektedir. Sosyal hizmet projelerinin amacı, sokakta çalışan/yaşayan çocuklara, engellilere, yaşlılara, korunmasız kadın ve erkeklere, işsiz gençler ve yoksullara sağlanan düşük maliyetli sosyal hizmetlerin yaygınlaştırılması için toplum merkezleri veya sosyal amaçlı merkezlerin kurulması veya mevcut merkezlerdeki programların çeşitlendirilmesidir.

 

ADEM/SODAM Projeleri

ADEM projeleri SYDT Fonu kaynaklarıyla 2012 yılı sonbaharında desteklenmeye başlanmış olan, büyük ölçüde Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu Bölgelerinde yürütülen sosyal hizmet içerikli bir projedir. SODAM projeleri ise aynı konseptteki projelerin Roman Vatandaşlarımızın yoğun olarak yaşadığı yerlerde uygulanması şeklinde olmaktadır.

 

Yaşlı ve Engelli Evde Bakım Projeleri

Yaşlı ve Engelli Evde Bakım Projeleri ise 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanununun Ek 7 nci maddesi uyarınca engelli ve evde bakım desteğinden faydalanmayan ve muhtaç durumda olan yaşlı ve engelli vatandaşlarımızın ev temizliği, kişisel bakımları, temel ve zaruri ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik proje destekleridir.

Bu projeler dışında Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarınca toplumsal dayanışma ve bütünleşmenin sağlanması amacıyla farklı projeler de uygulanabilmektedir.

 

Vakıf Modernizasyonu Projeleri

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarının hizmet binalarının vatandaşlarımızca ulaşılabilir ve erişilebilir durum ve konumda olunması ile binaların hizmete elverişli durumda bulundurulmasına ve Vakıf hizmetlerinin etkin bir şekilde yürütülmesine yönelik desteklerdir.