İletişim

Ulusal Strateji ve Eylem Planları

Kadın

Çalışma, Sosyal Hizmetler Ve Aile Bakanlığı, 2008, Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Ulusal Eylem Planı (2008–2013)

Çalışma, Sosyal Hizmetler Ve Aile Bakanlığı, 2016,  Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Ulusal Eylem Planı (2016-2020)

Çalışma, Sosyal Hizmetler Ve Aile Bakanlığı, 2018,  Kadının Güçlenmesi Strateji Belgesi ve Eylem Planı (2018-2023)

 

Çocuk

Aile Ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, 2013, Ulusal Çocuk Hakları Strateji Belgesi Ve Eylem Planı (2013-2017)

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, 2016, Otizm Spektrum Bozukluğu Olan Bireylere Yönelik Ulusal Eylem Planı (2016-2019)

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, 2014,  Çocuk Koruma Hizmetlerinde Koordinasyon Stratejisi 2014-2019

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ,2016, Çocuk İşçiliği İle Mücadele Ulusal Programı (2017-2023)

 

Ergen

Gençlik ve Spor Bakanlığı, 2011, Ulusal Gençlik ve Spor Politikası Belgesi

Sağlık Bakanlığı, AÇSAP, Cinsel Sağlık Ve Üreme Sağlığı Sağlık Sektörü İçin Ulusal Stratejik Eylem Planı (2005-2015)

Sağlık Bakanlığı, H.S.G.M, Uyuşturucu ile Mücadele Ulusal Strateji Belgesi ve Eylem Planı(2018-2023)  

Sağlık Bakanlığı, 2018, Tütün Kontrolü Strateji Belgesi ve Eylem Planı (2018-2023)

ÇSGB, 2017, Çocuk İşçiliği ile Mücadele Ulusal Programı 2017-2023

Çocuk İşçiliğiyle Mücadele Ortak Deklarasyonu Metni

2018 Çocuk İşçiliği ile Mücadele Yılı, Genelge, 2018-3

 

Toplum Sağlığı

T.C. Başbakanlık, Afet Ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP)

Çalışma ve sosyal güvenlik bakanlığı, 2013, Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Politika Belgesi - III ve Eylem Planı (2014-2018)

Sağlık Bakanlığı, 2016, Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü, Türkiye Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar Çok Paydaşlı Eylem Planı (2017-2025)

Sağlık Bakanlığı,2010, Ulusal Ruh Sağlığı Eylem Planı (2011-2023)

Sağlık Bakanlığı, 2015, İklim Değişikliğinin Sağlık Üzerine Olumsuz Etkilerinin Azaltılması Ulusal Programı Ve Eylem Planı

DSÖ,2014, Avrupa Gıda ve Beslenme Eylem Planı (2015–2020)

DSÖ, 2015, Avrupa Bölgesi için Fiziksel Aktivite Stratejisi (2016-2025)

 

Bilim Sanayi ve Teknoloji

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, 2014, Türkiye Sanayi Stratejisi Belgesi (2015-2018)

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı,2014, Türkiye Biyoteknoloji Stratejisi Eylem Planı. (2015-2018) 

Bilim Sanayi Ve Teknoloji Bakanlığı, 2014, Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Plani (2015-2018)

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, 2015,  Verimlilik Stratejisi Ve Eylem Planı (2015-2018) 

Kalkınma Bakanlığı, 2015,  Bilgi Toplumu Stratejisi Ve Eylem Planı (2015-2018)

Kalkınma Bakanlığı, 2014,  Bölgesel Gelişme Ulusal Stratejisi (2014-2023)

Kalkınma-Sağlık Bakanlığı, 2015,Sağlık Endüstrilerinde Yapısal Dönüşüm Programı Eylem Planı(2014-2018)

Devlet Planlama Teşkilatı, 2006, Bilgi Toplumu Strateji (2006-2010)

Ekonomi Bakanlığı,2010, 2023 Türkiye İhracat Stratejisi Ve Eylem Planı

Türk Patent Enstitüsü  2014, Ulusal Fikri Haklar Strateji Belgesi Ve Eylem Planı (2015-2018)

Yüksek Planlama Kurulu, 2016,Türkiye Nanoteknoloji Stratejisi Ve Eylem Planı (2017-2018) 

 

Ulusal Kalkınma Plan ve programları ve BTYK Kararları

Ulusal Kalkınma Plan Ve Proğramlar için tıklayınız.

BTYK Karaları için Tıklayınız.