Enstitüler / Türkiye Sağlık Hizmetleri Kalite ve Akreditasyon Enstitüsü / Akreditasyon Programları Birimi

Akreditasyon Programları Birimi


Sağlıkta akreditasyona ilişkin süreçlerin tanımlanarak yurt içi ve yurt dışında en etkin şekilde yürütülmesinden sorumlu birimdir.

Birimin görevleri aşağıdaki gibidir:

 1. Ulusal akreditasyon programlarını hazırlamak ve geliştirmek.
 2. Ulusal ve uluslararası akreditasyon başvurularını almak, değerlendirmek ve yürütmek.
 3. Akreditasyon programları kapsamında akreditasyon süreçlerine yönelik tüm iş ve işlemleri, Akreditasyon Yürütme Kurulu kararları ile uyumlu biçimde yönetmek.
 4. Enstitü bünyesinde bulunan Bilim Kurullarının birimin görev alanına giren konularda aldığı tavsiye kararlarından, Enstitü Başkanı tarafından uygun görülerek birime sevk edilen kararları uygulamak.
 5. Sağlık hizmeti dışında kalan alanlarda sağlıklı yaşama ilişkin programlarla ilgili olarak Enstitü Başkanlığınca oluşturulacak Komisyona katkıda bulunmak ve sonuçlarını rapor halinde Kalite Bilim Kuruluna sunmak.
 6. Enstitü Yönetmeliğinin 13. maddesinin 7. fıkrasının “b” bendi uyarınca ulusal akreditasyon programlarında kullanılacak rehber taslaklarını hazırlayarak Ulusal Akreditasyon Bilim Kuruluna sunmak.
 7. Akreditasyon programlarına ilişkin kullanıcı geri bildirimlerinin alınmasına yönelik süreçleri planlamak ve uygulamak.
 8. Akreditasyon programları ile ilgili toplantı, eğitim, seminer, kurs, sempozyum ve benzeri bilimsel faaliyetleri planlamak, bu faaliyetlerde yer almak ve işbirliğini sağlamak.
 9. Akreditasyon programları kapsamında ihtiyaç duyulan kitap, yayın vb. çıkarılmasına yönelik faaliyetleri gerçekleştirmek.
 10. Görev alanı ile ilgili gerekli kayıtları ve dokümanları oluşturmak, saklamak ve güncelliğini korumak.
 11. Enstitü Başkanlığınca verilen diğer görevleri yerine getirmek.

Birim Sorumlusu

Uzm. Canan CENGİZ
canan.cengiz@tuseb.gov.tr