Enstitüler / Türkiye Sağlık Hizmetleri Kalite ve Akreditasyon Enstitüsü / Akreditasyon Standartları Birimi

Akreditasyon Standartları Birimi


Enstitü tarafından yürütülecek ulusal ve uluslararası akreditasyon programları kapsamında, belirlenen hedef kitle tarafından sunulan sağlık hizmetlerine yönelik; uluslararası otoritelerce kabul gören ilkeler ve önceden belirlenen kalite hedefleri doğrultusunda hazırlanan, anlaşılır, ölçülebilir ve uygulanabilir standart setlerinin uygulanmasını teşvik edecek tedbirleri planlamakla sorumlu birimdir.

Birimin görevleri aşağıdaki gibidir:

  1. Standartların yorumlanabilmesi ve uygulanabilmesine yönelik kullanıcıların bilgilendirilmesini sağlayacak rehber vb. dokümanları belirlemek ve hazırlamak.
  2. Standartlara ilişkin ulusal ve uluslararası gelişmeleri takip etmek, gerektiğinde standartlara yansıtılmasını sağlamak amacıyla bilim kurulları ile işbirliği yapmak.
  3. Standartlara ilişkin alınan geri bildirimleri, ulusal ihtiyaçlar ve öncelikler ile uluslararası gelişmeler doğrultusunda, revizyon gereklilikleri ile birlikte Bakanlığa bilimsel destek sağlanmasına yardımcı olmak üzere raporlayarak Bilim Kurullarına iletmek.
  4. Sağlık hizmeti dışında kalan alanlarda sağlıklı yaşama ilişkin programlarla ilgili olarak Enstitü Başkanlığınca oluşturulacak Komisyona katkıda bulunmak.
  5. Standartlarınuygulanırlığının teşvikini ve yaygınlaştırılmasını sağlayacak toplantı, eğitim, seminer,sempozyum, kurs vb. faaliyetleri planlamak,bu faaliyetlerde yer almak ve işbirliğini sağlamak.
  6. Standartlar kapsamında ihtiyaç duyulan kitap, yayın vb. çıkarılmasına yönelik faaliyetleri yapmak.
  7. Enstitü bünyesinde bulunan Bilim Kurullarının birimin görev alanına giren konularda aldığı tavsiye kararlarından, Enstitü Başkanı tarafından uygun görülerek birime sevk edilen kararları uygulamak.
  8. Görev alanı ile ilgili gerekli kayıtları ve dokümanları oluşturmak, saklamak ve güncelliğini korumak.
  9. Enstitü Başkanlığınca verilen diğer görevleri yerine getirmek.

Birim Sorumlusu

Uzm. Demet GÖKMEN KAVAK
demet.kavak@tuseb.gov.tr