TÜSEB / Duyurular / Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı Daimi İşçi Personel Alımı Sınav Sonucu (İLAN NO: TÜSEB 2020-01)

Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı Daimi İşçi Personel Alımı Sınav Sonucu (İLAN NO: TÜSEB 2020-01)

Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı Daimi İşçi Personel Alımı Sınav Sonucu (İLAN NO: TÜSEB 2020-01)

12/11/2020 Tarihli Yapılan Sözlü Sınav Sonucu Başarılı Olan Adaylardan Sözleşme İmzalanmasına Esas Olmak Üzere İstenen Evraklar

Başkanlığımız bünyesinde daimi işçi pozisyonunda çalıştırılmak üzere personel alımı için 05/10/2020 tarihinde Resmi Gazete’de ilan edilen ve 12/10/2020-16/10/2020 tarihleri arasında İŞKUR Ankara Çankaya Hizmet Merkezi üzerinden başvuruları alınan adaylar ile 12/11/2020 tarihinde sözlü sınav gerçekleştirilmiştir. Sınav sonucunda aşağıda adı ve soyadı belirtilen adaylar başarılı olmuştur.

ADI SOYADI TÜSEB KADROSU İŞKUR BAŞVURU  ÜNVAN KODU VE MESLEK POZİSYONU ASİL/YEDEK
Zafer ERGİN İdari Personel 00005722915 - İdari Büro Görevlisi ASİL
Mehtap SERT İdari Personel 00005722820 - İdari Büro Görevlisi ASİL
Sevay ŞAKAR İdari Personel 00005722820 - İdari Büro Görevlisi ASİL
Yeşim KAYA İdari Personel 00005722923 - İdari Büro Görevlisi ASİL
Özge EROL İdari Personel 00005722916 - İdari Büro Görevlisi ASİL
Cihan ÖZCAN İdari Personel 00005722914 - İdari Büro Görevlisi ASİL
Mehmet Akif TEKEL İdari Personel 00005722914 - İdari Büro Görevlisi ASİL

Sözleşme İmzalanmasına Esas Olmak Üzere İstenen Belgeler:

24/11/2016 tarihli ve 29898 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı İnsan Kaynakları Yönetmeliği’nin 12 nci maddesi ve 20/01/2017 tarihli ve 2017/1 sayılı Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı Personel İşe Alma ve Atama Yönergesi’nin 6 ncı ve 25 inci maddesinin 1 inci fıkrası gereğince sınav sonucunda başarılı olan adaylardan sözleşme imzalanmasına esas olmak üzere istenen evraklar;
1. Açıktan İşçi Pozisyonu Atama Başvuru Formunun (tükenmez ya da dolma kalemle, silinti, kazıntı olmayacak şekilde doldurulmuş) imzalı aslı, (Form Ek-1)

2. Askerlikle ilişiği olmadığına dair belge, (erkek adaylar için) ( E- Devlet kapısından alınan askerlik durum belgesi kabul edilecektir.)

3. Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair sağlık raporu, (Tek hekim raporu kabul edilecektir.)

4.  Adli sicil belgesi, ( E- Devlet kapısından alınan adli sicil belgesi kabul edilecektir.)

5.  2 (iki) adet vesikalık fotoğraf, (4,5 x 6 cm ebatında ve son 3 ay içinde çekilmiş olmak)

6. Mal Bildirimi Formu, (Form el yazısı ile önlü arkalı tek nüsha ve kapalı zarf içinde teslim edilecektir.)  (Form Ek-2)

7. Daha önce kamu ya da özel sektörde çalışmış ise SGK Tescil ve Hizmet Dökümü Belgesi (E- Devlet Kapısından alınan hizmet dökümü kabul edilecektir.).

Hatırlatmalar: 

1- Kamu Hizmetlerinin Sunumunda Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmeliğin “Gerçeğe aykırı belge verilmesi veya beyanda bulunulması” başlıklı bölümün 9 uncu maddesine göre, Başkanlığımız kadrolarına yerleştirilen adaylardan gerçeğe aykırı belge verenler ya da eksik, yalan, yanlış, yanıltıcı veya gerçeğe aykırı beyanda bulunanların atamaları yapılmayacak, sehven yapılmış olsa dahi sözleşmeleri fesih edilecek ve görevlerine son verilecektir. Ayrıca haklarında Türk Ceza Kanunu’nun ilgili maddeleri gereğince Başkanlığımızca yasal işlem yapılacağı hususunun başvuru sahiplerince bilinmesi gerekmektedir. Bu kişilere mali bir bedel (ücret vb.) ödenmişse, ödenen bedelin yasal faiziyle birlikte geri ödenmesi gerektiğini de ayrıca bilinmesi gerekmektedir.

2- Başkanlığımız kadrolarına yerleşip evraklarını eksik dolduran veya eksik evrak teslim eden adayların başvuruları ile sorumluluk tamamen adayların kendisine ait olacaktır.

3- Adaylar sınav sonuçları kendilerine tebliğ edildiği (Adayların başvuru sırasında beyan ettikleri adreslerine gönderilecektir.) tarihten itibaren en geç 15 gün içerisinde sözleşme imzalanmasına esas istenilen belgeleri aşağıdaki adrese elden, posta yolu veya kargo ile teslim edilmesi gerekmektedir.  Belgelerini teslim etmeyen adaylar hiçbir hak talep edemeyecektir.

Adres:

TÜRKİYE SAĞLIK ENSTİTÜLERİ BAŞKANLIĞI
Koşuyolu Mah. Koşuyolu Cad. No:71, Kadıköy / İSTANBUL
Telefon: 0 216 547 26 00 (Dâhili: 26 49)