TÜSEB / İnsan Kaynakları / Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı Daimi İşçi (Koruma Ve Güvenlik Görevlisi) Personel Alımı Sınav Sonucu (İlan No: TÜSEB 2021-3)

Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı Daimi İşçi (Koruma Ve Güvenlik Görevlisi) Personel Alımı Sınav Sonucu (İlan No: TÜSEB 2021-3)

01.03.2022 - 03.03.2022 Tarihleri Arasında Yapılan Sınav Sonucu Ve Başarılı Olan Adaylardan Sözleşme İmzalanmasına Esas Olmak Üzere İstenilen Evraklar

 

Başkanlığımız bünyesine Daimi İşçi (Koruma ve Güvenlik Görevlisi) pozisyonunda personel alımı için, 09.12.2021 tarihinde Resmi Gazete’de ilan edilen ve 13.12.2021-17.12.2021 tarihleri arasında İŞKUR Ankara Çankaya Hizmet Merkezi üzerinden başvuruları alınan adayların 01.03.2022-03.03.2022 tarihleri arasında sözlü sınavı gerçekleştirilmiştir. Sınav sonucunda aşağıda adı ve soyadı belirtilen adaylar asil / yedek olarak başarılı olmuştur.

 

ASİL/YEDEK LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

 

SÖZLEŞME İMZALANMASINA ESAS OLMAK ÜZERE İSTENİLEN BELGELER:

24.11.2016 tarihli ve 29898 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı İnsan Kaynakları Yönetmeliğinin 12 nci maddesi ve 20.01.2017 tarihli ve 2017/1 sayılı Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı Personel İşe Alma ve Atama Yönergesinin 6 ncı ve 25 inci maddesinin birinci fıkrası gereğince sınav sonucunda başarılı olan adaylardan sözleşme imzalanmasına esas olmak üzere istenilen evraklar;

1) Açıktan İşçi Pozisyonu Atama Başvuru Formunun (tükenmez ya da dolma kalemle, silinti, kazıntı olmayacak şekilde doldurulmuş) imzalı aslı (Form Ek-1)

2) Askerlikle ilişiği olmadığına dair belge (erkek adaylar için) ( E- Devlet Kapısından alınan askerlik durum belgesi kabul edilecektir.)

3) Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair sağlık raporu (Tek hekim raporu kabul edilecektir.)

4) Adli sicil belgesi (E- Devlet Kapısından alınan adli sicil belgesi kabul edilecektir.)

5) 2 (İki) adet vesikalık fotoğraf (4,5 x 6 cm ebatında ve son 3 ay içinde çekilmiş olmak)

6) Mal Bildirimi Formu (Form el yazısı ile önlü arkalı tek nüsha ve kapalı zarf içinde teslim edilecektir.)  (Form Ek-2)

7) Daha önce kamu ya da özel sektörde çalışmış ise SGK Tescil ve Hizmet Dökümü belgesi (E- Devlet Kapısından alınan hizmet dökümü kabul edilecektir.).

 

HATIRLATMALAR:

1) Kamu Hizmetlerinin Sunumunda Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmeliğin “Gerçeğe aykırı belge verilmesi veya beyanda bulunulması” başlıklı bölümün 9 uncu maddesine göre, Başkanlığımız kadrolarına yerleştirilen adaylardan gerçeğe aykırı belge verenler ya da eksik, yalan, yanlış, yanıltıcı veya gerçeğe aykırı beyanda bulunanların atamaları yapılmayacak, sehven yapılmış olsa dahi sözleşmeleri fesih edilecek ve görevlerine son verilecektir. Ayrıca haklarında Türk Ceza Kanunu’nun ilgili maddeleri gereğince Başkanlığımızca yasal işlem yapılacağı hususunun başvuru sahiplerince bilinmesi gerekmektedir. Bu kişilere mali bir bedel (ücret vb.) ödenmişse, ödenen bedelin yasal faiziyle birlikte geri ödenmesi gerektiğinin de ayrıca bilinmesi gerekmektedir.

2) Başkanlığımız kadrolarına yerleşip evraklarını eksik dolduran veya eksik evrak teslim eden adayların başvuruları ile sorumluluk tamamen adayların kendisine ait olacaktır.

3) Adaylar sınav sonuçları kendilerine tebliğ edildiği (Adayların başvuru sırasında beyan ettikleri adreslerine gönderilecektir.) tarihten itibaren en geç 15 gün içerisinde sözleşme imzalanmasına esas istenilen belgeleri aşağıdaki adrese elden, posta yolu veya kargo ile teslim edilmesi gerekmektedir.  Belgelerini teslim etmeyen adaylar hiçbir hak talep edemeyecektir.

4) 17.04.2021 tarihli ve 31457 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu uyarınca adayların güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması sonuçlandıktan sonra atamaları yapılacaktır. Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması olumsuz sonuçlananların ataması yapılmayacak olup atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecektir.

 

ADRES: 

TÜRKİYE SAĞLIK ENSTİTÜLERİ BAŞKANLIĞI
Koşuyolu Mah. Koşuyolu Cad. No:71, Kadıköy / İSTANBUL

Telefon: 0 216 547 26 00 (Dahili: 26 60-26 65)