TÜSEB / İnsan Kaynakları / Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı Engelli Kapsamında Daimi İşçi Personel Alımı İçin Evrak Teslim Çağrısı

Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı Engelli Kapsamında Daimi İşçi Personel Alımı İçin Evrak Teslim Çağrısı

Başkanlığımız bünyesine 4 sayılı Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar İle Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 673 üncü maddesi ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümlerine istinaden; 06/10/2021 tarihinde ilan edilen ve 11/10/2021-15/10/2021 tarihleri arasında İŞKUR Ankara Çankaya Hizmet Merkezi üzerinden engelli kapsamında daimi işçi personel alımı için adayların başvuruları alınmıştır. Her bir pozisyon için müracaat eden adaylara ilişkin nihai liste İŞKUR tarafından Başkanlığımıza bildirilmiştir.  Aşağıda belirtilen nihai listede yer alan adayların başvurduğu pozisyona ilişkin genel ve özel niteliklere dair kanıtlayıcı belgeleri en geç 09 Kasım 2021 tarihi saat 18:00’a kadar aşağıdaki adrese elden, posta yolu veya kargo ile teslim edilmesi gerekmektedir. 

İSTENİLEN BELGELER:

1. İş Başvuru Formu (Ek-1).

2. Nüfus cüzdanı fotokopisi. 

3.Yerleştiği pozisyonun gerektirdiği öğrenim durumunu gösterir belgesinin aslı veya noter veya okul tarafından onaylı örneği veya E- Devlet Kapısından alınan mezuniyet belgesi kabul edilecektir. Ayrıca eğitimini yurt dışında tamamlayanlardan, diplomalarının denkliği Milli Eğitim Bakanlığı veya Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylananların denklik belgesinin aslı veya noter tasdikli sureti, (Eğitim durumunu gösterir belgelerin aslı ile birlikte Başkanlığımıza arkalı önlü bir adet fotokopilerini getirmeleri halinde Başkanlığımızca aslı görülmüştür şeklinde onaylanarak aslı geri verilecektir. Evrak tesliminde “ Geçici Mezuniyet Belgesi” sunacaklardan, mezuniyetlerinin üzerinden 2 (iki) yıl geçenlerin geçici mezuniyet belgesi ya da onaylısı kabul edilmeyecektir.)

4. EKPSS Sonuç Belgesinin internet çıktısı veya öncelik durumu belgesinin aslı yada noter onaylı örneği, (ÖSYM sonuç belgesinde mutlaka doğrulama kodu olması gerekmektedir.)

5.Engellilerin, engellilik ölçütü, sınıflandırılması ve engellilere verilecek sağlık kurulu raporları hakkındaki 07.02.2014 tarihli ve 28906 sayılı resmi gazetede yayınlanan “Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı ve Engellilerin Devlet Memurluğuna Alınmaları Hakkında Yönetmelik” hükümleri gereğince yetkili sağlık kuruluşlarından alınan sağlık kurulu raporu, (Raporun aslı yada hastane tarafından aslı gibidir yapılmış onaylı örneği.)

6. Sertifika, katılım belgesi vb. belgeler. (Adayların bu belgeleri getirmeleri halinde kabul edilecektir.)

7. Özgeçmiş (CV).

TÜSEB KADROSU BAŞVURU ÜNVAN KODU VE MESLEK POZİSYONU ADAYIN ADI SOYADI
İdari Personel 00006331759 -İdari Büro Görevlisi Mehmet ŞAHİN

İletişim Bilgileri:
Adres: Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı 
Koşuyolu Mah. Koşuyolu Cad. No:71/1 
34718 Kadıköy/İSTANBUL
http://www.tuseb.gov.tr 

Telefon: 0 216 547 26 00 (26 60-26 65)