TÜSEB / Enstitüler / Türkiye Kanser Enstitüsü / Birimler / Dokümantasyon (Veri) ve İstatistik ile Çalışma İzlem Birimi

Dokümantasyon (Veri) ve İstatistik ile Çalışma İzlem Birimi

Türkiye Kanser Enstitüsü Çatısı altındaki birimlerin koordinasyonu, enstitünün iç ve dış tüm yazışmalarının takibi, enstitü bünyesinde düzenlenen çalışmaların kayıtçılığı ve istatistik takipleri ile enstitü strateji ve iç kontrol mekanizmalarının yürütülmesinden sorumlu birimdir.

Birimin Görevleri:

  • Dokümantasyon (Veri) ve İstatistik ile Çalışma İzlemkapasitesinin oluşturulması ve geliştirilmesi için ihtiyaç duyulan Eğitim Programları, Kapasite Geliştirme Eğitim Programları ve Revizyon Eğitim Programlarını enstitü bünyesinde düzenlemek.
  • Enstitü stratejik planlama, faaliyet raporlama ve iç denetim süreçlerinin sürekliliğini sağlamak, Enstitü Başkanlığınca oluşturulacak komisyonlara katkıda bulunmak.
  • Enstitü ile ilgili her türlü projelendirme, bilimsel çağrı, işbirliği ve koordinasyon vb. faaliyetler yürütmek.
  • Enstitü çalışmaları sonucunda dokümantasyon ve istatistik kapsamında ihtiyaç duyulan kitap, yayın vb. çıkarılmasına yönelik faaliyetleri yapmak.
  • Görev alanı ile ilgili toplantı, eğitim, sempozyum ve benzeri bilimsel faaliyetlerde yer almak, proje yönetimi ve işbirliği faaliyetleri yürütmek.
  • Enstitü bünyesinde bulunan Bilim Kurullarının birimin görev alanına giren konularda aldığı tavsiye kararlarından, Enstitü Başkanı tarafından uygun görülerek birime sevk edilen kararları uygulamak.
  • TÜSEB bünyesindeki diğer enstitüler ve Kanser Enstitüsü Birimleri ile koordineli olarak çalışmak
  • Görev alanı ile ilgili gerekli kayıtları ve dokümanları oluşturmak, saklamak ve güncelliğini korumak.
  • Enstitü Başkanlığınca verilen diğer görevleri yerine getirmek.