TÜSEB / Enstitüler / Türkiye Kanser Enstitüsü / Birimler / Klinik Onkoloji ve Klinik Araştırmalar Birimi

Klinik Onkoloji ve Klinik Araştırmalar Birimi

Kanser konulu klinik araştırmaların çağdaş ve bilimsel anlamda desteklenerek ülkemizde klinik araştırmaların her safhasının yapılabilir olması için gerekli alt yapı, teknoloji ve bilgi birikimini sağlamak, klinik çalışmaları projelendirmek, yürütmek, desteklemek ve denetlemek ile yükümlüdür.

Türkiye ‘de Onkolojik tedavilerin standardizasyonu, tedavi klavuzlarının düzenlenmesi tedavi aşamasında bilimsel destek ve denetleme çalışmaları konusunda danışmanlık hizmetiyle yükümlü birimdir. 

Birimin Görevleri:

 • Ulusal kanser programlarını ve politikalarını paydaş işbirlikleri ile hazırlamak ve geliştirmek.
 • Ulusal kanser tedavi standardizasyonu için tedavi klavuzları oluşturmak ve güncellemek
 • Kanser Tedavi standardizasyon programı kapsamında standardizasyon süreçlerine yönelik tüm iş ve işlemleri, tüm paydaşlar ile uyumlu  biçimde yönetmek.
 • Enstitü bünyesinde bulunan Bilim Kurullarının birimin görev alanına giren konularda aldığı tavsiye kararlarından, Enstitü Başkanı tarafından uygun görülerek birime sevk edilen kararları uygulamak.
 • Klinik Araştırmalara ilişkin alt yapı, bilimsel ve ekonomik destek ve koordinasyon mekanizmalarının kurulmasına yönelik süreçleri planlamak ve uygulamak.
 • TÜSEB bünyesinde yer alan Proje Yönetimi ve Destek Daire Başkanlığı ile birim görev alanı kapsamında ilişkileri yürütmek.
 • TÜSEB tarafından yapılacak proje destek çağrılarında Enstitü Birimi ile ilgili konu başlıklarını belirlemek.
 • TÜSEB bünyesindeki diğer enstitüler ve Kanser Enstitüsü Birimleri ile koordineli olarak çalışmak
 • Klinik onkoloji ve Klinik Araştırmalar ile ilgili toplantı, eğitim, seminer, kurs, sempozyum ve benzeri bilimsel faaliyetleri planlamak, bu faaliyetlerde yer almak ve işbirliğini sağlamak.
 • Klinik onkoloji ve Klinik Araştırmalar ile ilgili ihtiyaç duyulan kitap, yayın vb. çıkarılmasına yönelik faaliyetleri gerçekleştirmek.
 • Görev alanı ile ilgili gerekli kayıtları ve dokümanları oluşturmak, saklamak ve güncelliğini korumak.
 • Enstitü Başkanlığınca verilen diğer görevleri yerine getirmek.