TÜSEB / Enstitüler / Türkiye Kanser Enstitüsü / Birimler / Temel Onkoloji, Kanser Genetiği ve Kanser Moleküler Biyolojisi Ar-Ge Birimi

Temel Onkoloji, Kanser Genetiği ve Kanser Moleküler Biyolojisi Ar-Ge Birimi

Kanser konusunda moleküler düzeyde bilgi üretmek, ulusal projeleri oluşturmak, multidisipliner bilimsel grupları biraraya getirerek evrensel çağdaş bilgiyi ürüne dönüştürecek Ar-Ge çalışmalarını projelendirmek, yürütmek desteklemek ve denetlemek ile yükümlü birimdir.

Birimin Görevleri:

 • Türkiye Kanser Gen Projesini gerçekleştirmek
 • Temel onkoloji, kanser genetiği ve kanser moleküler biyoloji alanında ulusal ve uluslararası bilimsel araştırmaları takip etmek.
 • Enstitü faaliyetleri kapsamında süreli yayınlar hazırlamak ve yayınlamak.
 • Enstitü görev alanına giren konularda ulusal ve uluslararası düzeyde kongre, sempozyum, eğitim vb. faaliyetler düzenlemek.
 • TÜSEB bünyesinde yer alan Proje Yönetimi ve Destek Daire Başkanlığı ile birim görev alanı kapsamında ilişkileri yürütmek.
 • TÜSEB tarafından yapılacak proje destek çağrılarında Enstitü Birimi ile ilgili konu başlıklarını belirlemek.
 • Temel onkoloji, kanser genetiği ve kanser moleküler biyoloji alanında Enstitü tarafından finanse edilen makro projeleri planlamak ve ilgili birimler ile koordineli olarak hayata geçirmek.
 • Enstitü bünyesinde bulunan Bilim Kurullarının birimin görev alanına giren konularda aldığı tavsiye kararlarından, Enstitü Başkanı tarafından uygun görülerek birime sevk edilen kararları uygulamak.
 • TÜSEB bünyesindeki diğer enstitüler ve Kanser Enstitüsü Birimleri ile koordineli olarak çalışmak
 • Görev alanı ile ilgili gerekli kayıtları ve dokümanları oluşturmak, saklamak ve güncelliğini korumak.
 • Görev alanı ile ilgili eğitim, seminer, kurs vb. faaliyetleri planlamak, bu faaliyetlerde yer almak, proje yönetimi ve işbirliği faaliyetleri yürütmek.
 • Görev alanı ile ilgili ihtiyaç duyulan rehber, kitap, yayın vb. çıkarılmasına yönelik faaliyetleri gerçekleştirmek. 
 • Enstitü Başkanlığınca verilen diğer görevleri yerine getirmek.