TÜSEB / Enstitüler / Türkiye Kanser Enstitüsü / Birimler / Tümör İmmünolojisi, Kanser Aşısı, Kanser Tedavisinde Hücresel Tedaviler ve Transplantasyon Birimi

Tümör İmmünolojisi, Kanser Aşısı, Kanser Tedavisinde Hücresel Tedaviler ve Transplantasyon Birimi

Tümör immünolojisi araştırmak, kanser ile ilişkili bilimsel bilgi yolu ile AR-Ge çalışmaları yapmak ve bu çalışmaları ürüne dönüştürmek; Kanser tedavi metodları içinde yeri gün geçtikçe artan hücresel tanı ve tedavi metodlarını geliştirmek, hasta tedavi süreçlerine ve ülke ekonomisine pozitif katkı sağlamak; Kök hücre ve benzer teknolojilerle transplantasyon metodu ile yeni kanser tedavi seçenekleri için AR-GE çalışmaları yapmak ve ürüne dönüştürmek, Kanser aşı Ar-Ge çalışmaları yapmak ve yerli ürüne dönüştürmekle yükümlü birimdir.

Birimin Görevleri:

 • Tümör İmmünolojisi, Kanser Aşı, Kanser Tedavisinde Hücresel Tedaviler ve Transplantasyonalanında ulusal ve uluslararası bilimsel araştırmaları takip etmek.
 • Enstitü faaliyetleri kapsamında süreli yayınlar hazırlamak ve yayınlamak.
 • Enstitü görev alanına giren konularda ulusal ve uluslararası düzeyde kongre, sempozyum, eğitim vb. faaliyetler düzenlemek.
 • TÜSEB bünyesinde yer alan Proje Yönetimi ve Destek Daire Başkanlığı ile birim görev alanı kapsamında ilişkileri yürütmek.
 • TÜSEB tarafından yapılacak proje destek çağrılarında birim ile ilgili konu başlıklarını belirlemek.
 • Tümör İmmünolojisi, Kanser Aşı, Kanser Tedavisinde Hücresel Tedaviler ve Transplantasyonalanında Enstitü tarafından finanse edilen makro projeleri planlamak ve ilgili birimler ile koordineli olarak hayata geçirmek.
 • Enstitü bünyesinde bulunan Bilim Kurullarının birimin görev alanına giren konularda aldığı tavsiye kararlarından, Enstitü Başkanı tarafından uygun görülerek birime sevk edilen kararları uygulamak.
 • TÜSEB bünyesindeki diğer enstitüler ve Kanser Enstitüsü Birimleri ile koordineli olarak çalışmak
 • Görev alanı ile ilgili gerekli kayıtları ve dokümanları oluşturmak, saklamak ve güncelliğini korumak.
 • Görev alanı ile ilgili eğitim, seminer, kurs vb. faaliyetleri planlamak, bu faaliyetlerde yer almak, proje yönetimi ve işbirliği faaliyetleri yürütmek.
 • Görev alanı ile ilgili ihtiyaç duyulan rehber, kitap, yayın vb. çıkarılmasına yönelik faaliyetleri gerçekleştirmek.
 • Enstitü Başkanlığınca verilen diğer görevleri yerine getirmek.