TÜSEB / TÜSEB - TTO / Yerlileştirme ve Ticarileştirme Birimi

Yerlileştirme ve Ticarileştirme Birimi

Sağlık alanında yenilikçi çalışmaların ulusal nitelikte bütünleşik bir stratejiyle hayata geçirilmesi, kısa, orta ve uzun vadede hangi alt sektörlere odaklanılması gerektiğinin analizler sonucu ortaya konması, ulusal ve uluslararası paydaşlarla iş birliği ve araştırma çıktılarının ticarileşmesinin desteklenmesi sağlık sektörünün rekabet gücünün ve kapasitesinin artırılmasında önemli rol oynamaktadır. Yetişmiş İnsan gücümüzü ve finansal kaynaklarımızı en verimli şekilde harekete geçiren, dönüştüren ve değiştiren, yaşam bilimlerindeki devrimi insanımızın ve insanlığın refahı için kullanan ve bilimin öncülüğünde ulusal ekonominin hızlandırıcısı inovasyon ve destek sistemlerinin kurulması, ülkemize özgü çözümler içeren sektörel stratejilerin belirlenmesi, alanında uzun vadeli sürdürülebilir, tutarlı ve öngörülebilir politikalarla ilerlenmesi kaydıyla anlamlı olacaktır.

TÜSEB bünyesinde yer alan Yerlileştirme ve Ticarileştirme Birimi; kamu kurumları ile yapılacak istişareler ile ülkemizin sağlık alanında dışa bağımlılığı en fazla olan ürünlerin belirlenmesi, stratejik önemi haiz sarf malzemelerin, yazılımların ve cihazların belirlenmesi, belirlenen ürünlerin yerli muadillerinin üretilmesine yönelik proje destek çağrılarına çıkılması,  çeşitli destekler ile Ar-Ge süreçleri tamamlanmış ürün ve hizmetlerin ticarileşme süreçlerinin yürütülmesi için çeşitli sektör temsilcileri ile araştırmacıların buluşturulması, ortaklıkların kurulması, destek programlarının hayata geçirilmesi görevlerini yerine getirmektedir. Bunların yanında, araştırmacıların geliştirdikleri ürünleri ticarileştirmeleri yolunda ihtiyaç duydukları eğitim, kurs, seminer ve mentorluk desteği gibi hizmetlerin sunulmasında da rol almaktadır.

Birim dahilinde sağlıkta inovasyon ve girişimcilik sürecinde rol alan tüm aktörler arasında iş birliği çalışmaları ve modelleri geliştirilmektedir. Sağlık sektörü içinde ihtiyaç duyulan yenilikçi ürün ve hizmetlerin hayata geçirilmesinde ve ticarileştirimesinde sağlık profesyonelleri, mühendisler ve sektör temsilcilerinin ortak bir platformda eşleştirilmeleri sağlanarak araştırma kurumlarında elde edilen bilginin sanayiye aktarılması çalışmalarının yürütülmesi ve koordinasyonunun sağlanması için faaliyetler gerçekleştirilmektedir.