TÜSEB / Enstitüler / Türkiye Sağlık Hizmetleri Kalite ve Akreditasyon Enstitüsü / Birimler / Akreditasyon Programları Birimi

Akreditasyon Programları Birimi

Sağlıkta akreditasyona ilişkin süreçlerin tanımlanarak yurt içi ve yurt dışında en etkin şekilde yürütülmesinden sorumlu birimdir.

Birimin görevleri aşağıdaki gibidir:

 • Ulusal akreditasyon programlarını hazırlamak ve geliştirmek.
 • Ulusal ve uluslararası akreditasyon başvurularını almak, değerlendirmek ve yürütmek.
 • Akreditasyon programları kapsamında akreditasyon süreçlerine yönelik tüm iş ve işlemleri, Akreditasyon Yürütme Kurulu kararları ile uyumlu biçimde yönetmek.
 • Enstitü bünyesinde bulunan Bilim Kurullarının birimin görev alanına giren konularda aldığı tavsiye kararlarından, Enstitü Başkanı tarafından uygun görülerek birime sevk edilen kararları uygulamak.
 • Sağlık hizmeti dışında kalan alanlarda sağlıklı yaşama ilişkin programlarla ilgili olarak Enstitü Başkanlığınca oluşturulacak Komisyona katkıda bulunmak ve sonuçlarını rapor halinde Kalite Bilim Kuruluna sunmak.
 • Enstitü Yönetmeliğinin 13. maddesinin 7. fıkrasının “b” bendi uyarınca ulusal akreditasyon programlarında kullanılacak rehber taslaklarını hazırlayarak Ulusal Akreditasyon Bilim Kuruluna sunmak.
 • Akreditasyon programlarına ilişkin kullanıcı geri bildirimlerinin alınmasına yönelik süreçleri planlamak ve uygulamak.
 • Akreditasyon programları ile ilgili toplantı, eğitim, seminer, kurs, sempozyum ve benzeri bilimsel faaliyetleri planlamak, bu faaliyetlerde yer almak ve işbirliğini sağlamak.
 • Akreditasyon programları kapsamında ihtiyaç duyulan kitap, yayın vb. çıkarılmasına yönelik faaliyetleri gerçekleştirmek.
 • Görev alanı ile ilgili gerekli kayıtları ve dokümanları oluşturmak, saklamak ve güncelliğini korumak.
 • Enstitü Başkanlığınca verilen diğer görevleri yerine getirmek.

 

Birim Sorumlusu

Uzm. Canan Cengiz
canan.cengiz@tuseb.gov.tr