TÜSEB / Enstitüler / Türkiye Sağlık Hizmetleri Kalite ve Akreditasyon Enstitüsü / Birimler / Akreditasyon Standartları Birimi

Akreditasyon Standartları Birimi

Enstitü tarafından yürütülecek ulusal ve uluslararası akreditasyon programları kapsamında, belirlenen hedef kitle tarafından sunulan sağlık hizmetlerine yönelik; uluslararası otoritelerce kabul gören ilkeler ve önceden belirlenen kalite hedefleri doğrultusunda hazırlanan, anlaşılır, ölçülebilir ve uygulanabilir standart setlerinin uygulanmasını teşvik edecek tedbirleri planlamakla sorumlu birimdir.

Birimin görevleri aşağıdaki gibidir:

  • Standartların yorumlanabilmesi ve uygulanabilmesine yönelik kullanıcıların bilgilendirilmesini sağlayacak rehber vb. dokümanları belirlemek ve hazırlamak.
  • Standartlara ilişkin ulusal ve uluslararası gelişmeleri takip etmek, gerektiğinde standartlara yansıtılmasını sağlamak amacıyla bilim kurulları ile işbirliği yapmak.
  • Standartlara ilişkin alınan geri bildirimleri, ulusal ihtiyaçlar ve öncelikler ile uluslararası gelişmeler doğrultusunda, revizyon gereklilikleri ile birlikte Bakanlığa bilimsel destek sağlanmasına yardımcı olmak üzere raporlayarak Bilim Kurullarına iletmek.
  • Sağlık hizmeti dışında kalan alanlarda sağlıklı yaşama ilişkin programlarla ilgili olarak Enstitü Başkanlığınca oluşturulacak Komisyona katkıda bulunmak.
  • Standartlarınuygulanırlığının teşvikini ve yaygınlaştırılmasını sağlayacak toplantı, eğitim, seminer,sempozyum, kurs vb. faaliyetleri planlamak,bu faaliyetlerde yer almak ve işbirliğini sağlamak.
  • Standartlar kapsamında ihtiyaç duyulan kitap, yayın vb. çıkarılmasına yönelik faaliyetleri yapmak.
  • Enstitü bünyesinde bulunan Bilim Kurullarının birimin görev alanına giren konularda aldığı tavsiye kararlarından, Enstitü Başkanı tarafından uygun görülerek birime sevk edilen kararları uygulamak.
  • Görev alanı ile ilgili gerekli kayıtları ve dokümanları oluşturmak, saklamak ve güncelliğini korumak.
  • Enstitü Başkanlığınca verilen diğer görevleri yerine getirmek.

 

Birim Sorumlusu

Dr. Demet GÖKMEN KAVAK
demet.kavak@tuseb.gov.tr