TÜSEB / Enstitüler / Türkiye Sağlık Hizmetleri Kalite ve Akreditasyon Enstitüsü / Birimler / Bilimsel Araştırmalar ve Projeler Birimi

Bilimsel Araştırmalar ve Projeler Birimi

Sağlıkta kalite ve akreditasyon alanında bilimsel çalışmaların teşvik edilmesi ve paylaşılması amacıyla süreli yayınları çıkarmak, ulusal ve uluslararası etkinlikleri planlayıp gerçekleştirmek, Enstitü tarafından desteklenecek proje alanlarını belirlemek, desteklenecek ve desteklenmekte olan projeleri izlemek ve koordinasyonu ile sonuçlarını değerlendirmekten sorumlu birimdir.

Birimin görevleri aşağıdaki gibidir:

 • Kalite ve akreditasyon alanında ulusal ve uluslararası bilimsel yayınları takip etmek.
 • Enstitü faaliyetleri kapsamında süreli yayınlar hazırlamak ve yayınlamak.
 • Enstitü görev alanına giren konularda ulusal ve uluslararası düzeyde kongre, sempozyum, eğitim vb. faaliyetler düzenlemek.
 • TÜSEB bünyesinde yer alan Proje Yönetimi ve Destek Daire Başkanlığı ile ilişkileri yürütmek.
 • TÜSEB tarafından yapılacak proje destek çağrılarında Enstitü ile ilgili konu başlıklarını belirlemek.
 • Sağlıkta kalite ve akreditasyon alanında Enstitü tarafından finanse edilen makro projeleri planlamak ve ilgili birimler ile koordineli olarak hayata geçirmek.
 • Enstitü kütüphanesini oluşturmak ve yönetmek.
 • Enstitü bünyesinde bulunan Bilim Kurullarının birimin görev alanına giren konularda aldığı tavsiye kararlarından, Enstitü Başkanı tarafından uygun görülerek birime sevk edilen kararları uygulamak.
 • Görev alanı ile ilgili gerekli kayıtları ve dokümanları oluşturmak, saklamak ve güncelliğini korumak.
 • Görev alanı ile ilgili eğitim, seminer, kurs vb. faaliyetleri planlamak, bu faaliyetlerdeyer almak, proje yönetimi ve işbirliği faaliyetleri yürütmek.
 • Görev alanı ile ilgili ihtiyaç duyulan rehber, kitap, yayın vb. çıkarılmasına yönelik faaliyetleri gerçekleştirmek.
 • Enstitü Başkanlığınca verilen diğer görevleri yerine getirmek.

 

Birim Sorumlusu

Uzm. Ceren CAN
ceren.can@tuseb.gov.tr