TÜSEB / Enstitüler / Türkiye Sağlık Hizmetleri Kalite ve Akreditasyon Enstitüsü / Birimler / Denetim ve Eğitim Yönetimi Birimi

Denetim ve Eğitim Yönetimi Birimi

Akreditasyon Standart Setleri ve Denetim Yönetimi alanında, uluslararası standartlarda yeterli bilgi ve yetkinliğe sahip sağlıkta akreditasyon denetçi kapasitesi ile bu denetçilerin yetiştirilmesinde doğrudan görev alacak eğitici kapasitesini oluşturmak için ilgili iş ve işlemlerin yürütülmesinden sorumlu birimdir.

Birimin görevleri aşağıdaki gibidir:

 • Sağlıkta Akreditasyon Denetçi kapasitesinin oluşturulması ve geliştirilmesi için ihtiyaç duyulan Temel Eğitim Programları, Kapasite Geliştirme Eğitim Programları ve Revizyon Eğitim Programları düzenlemek.
 • Enstitü Denetçi Eğitim Programını ihtiyaçlar kapsamında revize etmek ve programın ISQua tarafından akreditasyonunun sürekliliğini sağlamak.
 • Sağlıkta Akreditasyon Denetçileri yetiştirmek amacıyla yeterli nitelik ve nicelikte Eğitici kapasitesi oluşturmak ve Eğitici Eğitimleri düzenlemek.
 • Akreditasyon Denetim Rehberi hazırlayarak Enstitü Başkanlığına sunmak.
 • Sağlık hizmeti dışında kalan alanlarda sağlıklı yaşama ilişkin programlarla ilgili olarak Enstitü Başkanlığınca oluşturulacak Komisyona katkıda bulunmak.
 • Görev alanı ile ilgili proje yönetimi, işbirliği ve koordinasyon vb. faaliyetler yürütmek.
 • Denetim Yöntemi kapsamında ihtiyaç duyulan kitap, yayın vb. çıkarılmasına yönelik faaliyetleri yapmak.
 • Görev alanı ile ilgili toplantı, eğitim, sempozyum ve benzeri bilimsel faaliyetlerde yer almak, proje yönetimi ve işbirliği faaliyetleri yürütmek.
 • Enstitü bünyesinde bulunan Bilim Kurullarının birimin görev alanına giren konularda aldığı tavsiye kararlarından, Enstitü Başkanı tarafından uygun görülerek birime sevk edilen kararları uygulamak.
 • Görev alanı ile ilgili gerekli kayıtları ve dokümanları oluşturmak, saklamak ve güncelliğini korumak.
 • Enstitü Başkanlığınca verilen diğer görevleri yerine getirmek.

 

Birim Sorumlusu

Doç. Dr. Umut BEYLİK
umut.beylik@tuseb.gov.tr