TÜSEB / Enstitüler / Türkiye Sağlık Hizmetleri Kalite ve Akreditasyon Enstitüsü / Birimler / Kalite Yönetimi ve İyileştirme Birimi

Kalite Yönetimi ve İyileştirme Birimi

Ülkemizde faaliyet gösteren sağlık kuruluşlarının sürekli kalite iyileştirme çabalarına, kalite yönetimi bileşenlerini hayata geçirme ideallerine bilimsel katkı, uzmanlık desteği ve eğitimlerle destek vermek; söz konusu çalışmalar ile sağlık kuruluşlarının birbirlerinden öğrenme ortamlarını geliştirmek ve iyi uygulamaların yaygınlaşmasını sağlamaktan sorumlu birimdir.

Birimin görevleri aşağıdaki gibidir:

 • Sağlık kuruluşlarında kalite yönetim sistemlerinin geliştirilmesine, kurumsallaşmasına, entegre edilmesine ve koordinasyonuna yönelik çalışmalarda bulunmak.
 • Sağlık hizmeti veren kuruluşlarda, kalite iyileştirme projelerinin gerçekleştirilmesine öncülük etmek, destek vermek; iyi uygulama örneklerinin yaygınlaşmasına yönelik çalışmalarda bulunmak.
 • Sürekli kalite iyileştirme ve hasta güvenliği kültürünün sağlık kuruluşlarında yerleşmesi ve sürdürülebilmesi amaçlı çalışmalar ve uygulamalar yapmak.
 • Sağlık insan kaynağı kapasitesine, sağlıkta kalite iyileştirmeye süreklilik kazandıracak nitelik, bilgi ve beceriyi edindirmek yönünde eğitim ve uygulamalar geliştirmek.
 • Kalite yönetimi ve iyileştirme alanı ile ilgili toplantı, eğitim, sempozyum ve benzeri bilimsel faaliyetlerde yer almak, işbirlikleri yapmak.
 • Sağlık çalışanlarına yönelik kalite yönetimi ve iyileştirmesi alanında eğitim materyali üretimini sağlamak ve aracılık etmek, bu amaçla ihtiyaç duyulan konularda rehber, kitap, yayın vb. çıkarılmasına yönelik faaliyetler gerçekleştirmek.
 • İlk, orta ve yükseköğretimde sağlık alanında kalite iyileştirme ve hasta güvenliği konularında eğitim müfredatı hazırlıklarına destek olmak.
 • Sağlık hizmeti dışında kalan alanlarda sağlıklı yaşama ilişkin programlarla ilgili olarak Enstitü Başkanlığınca oluşturulacak Komisyona katkıda bulunmak.
 • Kalite yönetimi ve iyileştirmesi konusunda deneyim sahibi ülkelerden bilgi transferini sağlamak, uygulamalarını ülkemize aktarmak üzere çalışmalar ve projeler yürütmek.
 • Enstitü bünyesinde bulunan Bilim Kurullarının birimin görev alanına giren konularda aldığı tavsiye kararlarından, Enstitü Başkanı tarafından uygun görülerek birime sevk edilen kararları uygulamak,
 • Görev alanı ile ilgili gerekli kayıtları ve dokümanları oluşturmak, saklamak ve güncelliğini korumak.
 • Enstitü Başkanlığınca verilen diğer görevleri yerine getirmek.

 

Birim Sorumlusu

Doç. Dr. Keziban AVCI
keziban.avci@tuseb.gov.tr