TÜSEB / Enstitüler / Türkiye Sağlık Hizmetleri Kalite ve Akreditasyon Enstitüsü / Kurullar / İtiraz ve Şikayetleri Değerlendirme Kurulu

İtiraz ve Şikayetleri Değerlendirme Kurulu

Enstitünün yürüttüğü akreditasyon iş ve işlemleri ile ilgili olarak sağlık kuruluşlarınca yapılan itiraz ya da şikâyetleri değerlendirmek ve sonuçlandırmak üzere İtiraz ve Şikâyetleri Değerlendirme Kurulu oluşturulur.

Kurul üyeleri sağlıkta kalite ve akreditasyon alanında tecrübe sahibi en az lisans derecesinde eğitimi olan kişiler arasından seçilen beş üyeden oluşur. Kurul Başkanını Enstitü Başkanı belirler.

Akreditasyon kapsamında yer alan herhangi bir sağlık kuruluşu ile idari ve mali ilişkisi veya bu kurum ve kuruluşların karar alıcı mercileri ile birinci dereceden kan ve sıhrî hısımlığı ya da evlilik ilişkisi bulunanlar Kurul üyesi olamaz.

Kurul üyelerinin görev süreleri iki yıldır. Görev süresi biten üyeler, en fazla iki dönem daha görevlendirilebilir.

Kurulun sekretaryası ve alacağı kararlar Enstitü Sekreterliği tarafından yürütülür.

Kurulun gündemini Kurul Başkanı belirler.

Kurul toplantılarına, Kurul tarafından kabul edilen mazeretler dışında herhangi bir nedenle bir yılda üst üste üç veya toplam beş kere iştirak etmeyenler ile mazeretli olsalar dahi bir yıl içerisinde yapılan toplantıların yarısından bir fazlasına katılmayanların Kurul üyeliği kendiliğinden düşer.

Kurul üyeliklerinden birinin herhangi bir sebeple boşalması hâlinde, boşalan üyeliğe Enstitü Başkanın teklifi ve Başkanın onayıyla görevlendirme yapılır.

 

Kurulun toplantı usul ve esasları şunlardır:

  • Kurul, itiraz ve şikâyetlerin durumuna göre Enstitü Başkanının talebi üzerine toplanır. Kurul üyelerinin yarıdan fazlasının yazılı başvurusu ya da Kurul Başkanının çağrısı üzerine, olağanüstü toplanır.
  • Kurulun toplantı yeter sayısı üçtür. Kararlar oy çokluğu ile alınır. Oylamalarda çekimser oy kullanılamaz. Eşit oy halinde Kurul Başkanının oyu yönünde karar alınır.

İtiraz ve Şikâyetleri Değerlendirme Kurulunun görev ve yetkileri şunlardır:

  • Sağlık kuruluşlarınca yapılan her türlü itiraz ya da şikâyeti değerlendirmek ve somut delillere dayanarak sonuçlandırmak.
  • Gerektiğinde itiraz ya da şikâyetin ilgili olduğu birimlerden bilgi, belge ya da görüş istemek ve bunları değerlendirmek.
  • Gerekli gördüğü takdirde alt komisyonlar ve çalışma grupları oluşturmak.
  • Gerekli gördüğü takdirde bilgi almak amacıyla bilirkişi veya teknik uzmanları davet etmek
  • İtiraz ve şikâyetler ile ilgili raporları Akreditasyon Yürütme Kuruluna sunmak

 

İtiraz ve Şikayetleri  Değerlendirme Kurulu Üyeleri
Prof. Dr. Ayfer UYANIK ÇAVUŞOĞLU (Başkan)
Prof. Dr. Recep ÖZTÜRK
Av. Sevil SERİN
Dr. İlhan AYDIN
Dr. Rahmi AKPINAR

 

Birim Sorumlusu
Uzm. Ceren CAN
ceren.can@tuseb.gov.tr