TÜSEB / Enstitüler / Türkiye Sağlık Hizmetleri Kalite ve Akreditasyon Enstitüsü / Kurullar / Kalite Bilim Kurulu

Kalite Bilim Kurulu

Kalite Bilim Kurulunun görev ve yetkileri şunlardır:

  • Bakanlıkça yürütülen sağlıkta kalite çalışmalarına ilişkin politika, strateji ve hedefleri belirlemeye ve gerekli güncellemelerin yapılmasına yönelik tavsiye kararları almak,
  • Kalite iyileştirme çalışmaları kapsamında kullanılacak rehberler ve standart setlerini oluşturarak Enstitü Başkanının uygun görüşü ile Yönetim Kurulunun onayına sunmak,
  • Sağlıkta kalite konularında yurt içinde ve yurt dışında tanıtım faaliyetlerinin yürütülmesine, kamuoyunun bilgilendirilmesine yönelik faaliyetlerin gerçekleştirilmesine yönelik tavsiye kararları almak,
  • Bakanlıkça yürütülen sağlıkta kalite değerlendirmeleri ile bu değerlendirmelerin usul ve esaslarına yönelik katkılarda bulunmak,
  • Kendi çalışma alanları ile ilgili toplantı, eğitim, sempozyum ve benzeri bilimsel faaliyetlerine yönelik tavsiye kararları almak,
  • Gerekli gördüğü takdirde alt komisyonlar ve çalışma grupları oluşturmak,
  • Gerekli gördüğü takdirde bilgi almak amacıyla bilirkişi veya teknik uzmanları davet etmek.

 

 

Kalite Bilim Kurulu Üyeleri
Prof. Dr. Figen ÇİZMECİ ŞENEL (Başkan)
Prof. Dr. Afsun Ezel ESATOĞLU
Prof.Dr.Bayram ŞAHİN
Prof. Dr. Haydar SUR
Prof.Dr. Mehmet Ali KILIÇARSLAN
Prof.Dr. Sıdıka KAYA
Dr. Hişam ALAHDAB


*Kurul üyelerinin sıralaması akademik unvana göre yapılmıştır.

Birim Sorumlusu

Doç. Dr. Keziban AVCI
keziban.avci@tuseb.gov.tr