TÜSEB / Enstitüler / Türkiye Sağlık Hizmetleri Kalite ve Akreditasyon Enstitüsü / Kurullar / TÜSKA Ulusal Akreditasyon Bilim Kurulu

TÜSKA Ulusal Akreditasyon Bilim Kurulu

TÜSKA Ulusal Akreditasyon Bilim Kurulu; Enstitü Başkanı ve sekiz üye olmak üzere toplam dokuz kişiden oluşur. Enstitü Başkanı Ulusal Akreditasyon Bilim Kurulu başkanlığını yürütür. Enstitü Başkanının olmadığı durumlarda Kurula Enstitü Başkanın görevlendireceği bir üye başkanlık yapar.

 • Kurul üyeleri sağlıkta kalite ve akreditasyon alanında tecrübe sahibi ve en az lisans derecesinde eğitimi olan kişiler arasından seçilir.
 • Kurul üyelerinin görev süreleri iki yıldır. Görev süresi biten üyeler, en fazla iki dönem daha görevlendirilebilir.
 • Kurulun sekretaryası ve alacağı kararlar Enstitü Sekreterliği tarafından yürütülür.
 • Kurulun gündemini Kurul Başkanı belirler.
 • Kurul toplantılarına, Kurul tarafından kabul edilen mazeretler dışında herhangi bir nedenle bir yılda üst üste üç veya toplam beş kere iştirak etmeyenler ile mazeretli olsalar dahi bir yıl içerisinde yapılan toplantıların yarısından bir fazlasına katılmayanların Ulusal Akreditasyon Bilim Kurulu üyeliği kendiliğinden düşer.
 • Kurul üyeliklerinden birinin herhangi bir sebeple boşalması hâlinde, boşalan üyeliğe Enstitü Başkanının teklifi ve Başkanın onayıyla görevlendirme yapılır.

 

Kurulun toplantı usul ve esasları şunlardır:

 • Kurul, Kurul Başkanının belirleyeceği tarihlerde üç ayda en az bir kez olağan toplantısını yapar. Kurul, üyelerinin yarıdan fazlasının yazılı başvurusu ya da Kurul Başkanının çağrısı üzerine, olağanüstü toplanır.
 • Kurul toplantı yeter sayısı beştir. Kararlar oy çokluğu ile alınır. Oylamalarda çekimser oy kullanılamaz. Eşit oy halinde Kurul Başkanının oyu yönünde karar alınır.
 • TÜSKA Ulusal Akreditasyon Bilim Kurulunun görev ve yetkileri şunlardır:
 • Akreditasyona ilişkin politika, strateji ve hedefleri belirlemeye ve gerekli güncellemelerin yapılmasına yönelik tavsiye kararları almak.
 • Akreditasyon programları kapsamında kullanılacak standart setlerini oluşturarak Enstitü başkanının uygun görüşü ile Yönetim Kurulunun onayına sunmak.
 • Akreditasyon konularında yurt içinde ve yurt dışında tanıtım faaliyetlerinin yürütülmesine, kamuoyunun bilgilendirilmesine yönelik faaliyetlerin gerçekleştirilmesine yönelik tavsiye kararları almak.
 • Akreditasyon Programlarına ve bu programların usul ve esaslarına yönelik tavsiye kararları almak.
 • Kendi çalışma alanları ile ilgili toplantı, eğitim, sempozyum vb. bilimsel faaliyetlerine yönelik tavsiye kararları almak.
 • Gerekli gördüğü takdirde alt komisyonlar ve çalışma grupları oluşturmak.
 • Gerekli gördüğü takdirde bilgi almak amacıyla bilirkişi veya teknik uzmanları davet etmek.

 

Ulusal Akreditasyon Bilim Kurulu Üyeleri
Prof. Dr. Figen ÇİZMECİ ŞENEL (Başkan)
Prof.Dr. Aysun BAY KARABULUT
Prof. Dr. Kadriye KART YAŞAR
Prof.Dr.Kemal MEMİŞOĞLU
Prof.Dr.Metin ÇAKMAKÇI
Prof. Dr. Muzaffer ELMAS
Yrd.Doç.Dr. Tunçay PALTEKİ
Uzm. Dr. Nedim HAVLE


*Kurul Üyeleri, Akademik ünvanlar dikkate alınarak isim sıralamasına göre yazılmıştır.

Birim Sorumlusu
Uzm. Demet GÖKMEN KAVAK
demet.kavak@tuseb.gov.tr