TÜSEB / Enstitüler / Türkiye Sağlık Hizmetleri Kalite ve Akreditasyon Enstitüsü / Kurullar / TÜSKA Uluslararası Akreditasyon Bilim Kurulu

TÜSKA Uluslararası Akreditasyon Bilim Kurulu

TÜSKA Uluslararası Akreditasyon Bilim Kurulu; Enstitü Başkanı ve sekiz üye olmak üzere toplam dokuz kişiden oluşur. 

Enstitü Başkanı TÜSKA Uluslararası Akreditasyon Bilim Kurulu Başkanlığı'nı yürütür. Enstitü Başkanı'nın olmadığı durumlarda kurula Enstitü Başkanı'nın görevlendireceği bir üye başkanlık yapar. Kurul üyeleri sağlıkta kalite ve akreditasyon alanında tecrübe sahibi ve en az lisans derecesinde eğitimi olan kişiler arasından seçilir. 

Kurul üyelerinin görev süreleri iki yıldır. Görev süresi biten üyeler, en fazla iki dönem daha görevlendirilebilir. 

Kurulun gündemini Kurul Başkanı belirler.  

Kurul toplantılarına, kurul tarafından kabul edilen mazeretler dışında herhangi bir nedenle bir yılda üst üste üç veya toplam beş kere iştirak etmeyenler ile mazeretli olsalar dahi bir yıl içerisinde yapılan toplantıların yarısından bir fazlasına katılmayanların TÜSKA Uluslararası Akreditasyon Bilim Kurulu üyeliği kendiliğinden düşer. 

Kurul üyeliklerinden birinin herhangi bir sebeple boşalması hâlinde, boşalan üyeliğe Enstitü Başkanı'nın teklifi ve Başkan'ın onayıyla görevlendirme yapılır. 

 

Kurulun toplantı usul ve esasları şunlardır:

  • Kurul, Kurul Başkanı'nın belirleyeceği tarihlerde üç ayda en az bir kez olağan toplantısını yapar. Kurul, üyelerinin yarıdan fazlasının yazılı başvurusu ya da Kurul Başkanı'nın çağrısı üzerine, olağanüstü toplanır.   
  • Kurul toplantı yeter sayısı beştir. Kararlar oy çokluğu ile alınır. Oylamalarda çekimser oy kullanılamaz. Eşit oy halinde Kurul Başkanı'nın oyu yönünde karar alınır.  

TÜSKA Uluslararası Akreditasyon Bilim Kurulunun görev ve yetkileri şunlardır:

  • Uluslararası akreditasyona ilişkin politika, strateji ve hedefleri belirlemeye ve gerekli güncellemelerin yapılmasına yönelik tavsiye kararları almak.  
  • Uluslararası akreditasyon programları kapsamında kullanılacak rehberler ve standart setlerini oluşturarak Enstitü Başkanı'nın uygun görüşü ile Yönetim Kurulu'nun onayına sunmak. 
  • Uluslararası akreditasyon konularında yurt dışında tanıtım faaliyetlerinin yürütülmesine, kamuoyunun bilgilendirilmesine yönelik faaliyetlerin gerçekleştirilmesine yönelik tavsiye kararları almak. 
  • Uluslararası akreditasyon programlarına ve bu programların usul ve esaslarına yönelik tavsiye kararları almak. 
  • Kendi çalışma alanları ile ilgili toplantı, eğitim, sempozyum vb. bilimsel faaliyetlerine yönelik tavsiye kararları almak.  
  • Gerekli gördüğü takdirde alt komisyonlar ve çalışma grupları oluşturmak. 
  • Gerekli gördüğü takdirde bilgi almak amacıyla bilirkişi veya teknik uzmanları davet etmek                                                                                                                                                                   

 

Uluslararası Akreditasyon Bilim Kurulu Üyeleri
Prof. Dr. Figen ÇİZMECİ ŞENEL (Başkan)
Prof. Dr. Mustafa BERKTAŞ
Prof.Dr. Ahmet ÇARHAN
Prof. Dr. Dilaver TENGİLİMOĞLU
Prof. Dr. Mine Durusu TANRIÖVER
Prof. Dr. Nilgün SARP
Prof. Dr. Tuncer ASUNAKUTLU

 

Birim Sorumlusu

Doç. Dr. İbrahim Halil KAYRAL
ibrahim.kayral@tuseb.gov.tr