TÜSEB / Genel Sekreterlik / Yönetim Hizmetleri Daire Başkanlığı

Yönetim Hizmetleri Daire Başkanlığı

Habibe AJDEROĞLU

Habibe AJDEROĞLU

Yönetim Hizmetleri Daire Başkanı

habibe.ajderoglu@tuseb.gov.tr

Ekibimiz
 • Derya AKTAŞ
 • Ece YİĞİT
 • Elif YEŞİLDOĞAN
 • Esma TÜRLÜOĞLU
 • Fahri ACAR
 • Fatih KÖK
 • Hakan CANARSLAN
 • Hurşit Ziya KARAMEHMET
 • Medinenur KOCABAŞ
 • Nermin YENİPAZAR
 • Orhan ALICI
 • Serkan YILDIZLI
 • Sezin ÜNAL
 • Adem Yavuz KARATAŞ
 • Ali Kemal ÖKTEN
 • Ersin ZENCİRCİ
 • Esra BOLAT
 • Feride BAŞARAN
 • Meryem SEMİZ
 • Murat KARABULUT
 • Önder ÇELENK
 • Resul KIZILBOĞA
 • Salim DOĞU
 • Serdar ELİK
 • Süleyman TOPRAK
 • Ahmet BAYANBAŞ
 • Azize UZUN
 • Barış MAYANCUR
 • Seher ÖZEN
 • Görevlerimiz

  MADDE 10 – (1) Yönetim hizmetleri daire başkanlığının görevleri şunlardır:

  1. Başkanlığın insan gücü plânlaması ve politikası konusunda çalışmalar yapmak, tekliflerde bulunmak.
  2. Personelin iş sözleşmelerini hazırlamak, atama, terfi, ücret ve diğer ödemeler ile emeklilik ve benzeri özlük işlemlerini yürütmek.
  3. Başkanlık personelinin eğitim plânını hazırlamak, uygulamak ve değerlendirmek.
  4. Başkanlığın kiralama, satın alma işleri, diğer ayni ve şahsi hakların tesis edilmesi ve bağış alınmasına ilişkin işlemleri yürütmek.
  5. Yönetim Kurulu kararına istinaden Başkanlık bünyesinde elde edilen tüm fikrî ve sınai hakların bedelli veya bedelsiz olarak devredilmesi, lisans izninin verilmesi veya bu hakların konusu ürünlerin üretim ve satışının yapılması ve bu amaçla şirket kurulması işlerini yürütmek.
  6. Başkanlık birimlerinin ihtiyaç duyduğu tefrişat, büro malzemeleri ile kırtasiye ve sarf malzemelerinin teminini sağlamak.
  7. Genel evrak ve arşiv hizmetlerini yürütmek.
  8. Temizlik, güvenlik, aydınlatma, ısınma, onarım, taşıma ve benzeri hizmetleri yürütmek.
  9. Yönetim Kurulu, Yüksek Danışma Kurulu ve Enstitü Bilim Kurullarının sekretarya hizmetlerini yürütmek.
  10. Yurt içi ve yurt dışı seyahat işlemlerini yürütmek.
  11. Ayniyat ve stok kontrol işlemlerini yürütmek.
  12. Başkanlığın sivil savunma iş ve işlemlerini yürütmek.

   

  (2) Birinci fıkranın (ç), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan görevler 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 60 ıncı maddesinde belirlen esaslar çerçevesinde yürütülür.