TÜSEB / Genel Sekreterlik / Yönetim Hizmetleri Daire Başkanlığı

Genel Sekreterlik / Yönetim Hizmetleri Daire Başkanlığı

Hakan CANARSLAN

Hakan CANARSLAN

Yönetim Hizmetleri Daire Başkanı

hakan.canarslan@tuseb.gov.tr

Ekibimiz
 • A.Mükremin ÇAKMAK
 • Adem KARA
 • Ali BİLGİLİ
 • Bahar OFLAZ
 • Derya AKTAŞ
 • Ece YİĞİT
 • Elif YEŞİLDOĞAN
 • Fahri ACAR
 • Fatih KÖK
 • Gamze KORKMAZ
 • Hakan TURAN
 • Halime KARATAŞ
 • Hurşit Ziya KARAMEHMET
 • İbrahim DEMİREL
 • Medinenur KOCABAŞ
 • Mehtap DİRİL
 • Melike YURTSEVER
 • Merve Eda ERGİN
 • Meryem KOÇAK
 • Nazlı AKBAŞ
 • Numan KESKİN
 • Orhan ALICI
 • Permin GÖRECEK
 • Rümeysa EMRE
 • Rümeysa SERÇE
 • Serkan YILDIZLI
 • Serpil İNCESU
 • Ümmügülsüm GÜNGÖR
 • Zafer KARACA
 • Adem Yavuz KARATAŞ
 • Ali Kemal ÖKTEN
 • Ersin ZENCİRCİ
 • Esra BOLAT
 • Murat KARABULUT
 • Önder ÇELENK
 • Resul KIZILBOĞA
 • Salim DOĞU
 • Serdar ELİK
 • Görevlerimiz

  MADDE 10 – (1) Yönetim hizmetleri daire başkanlığının görevleri şunlardır:

  1. Başkanlığın insan gücü plânlaması ve politikası konusunda çalışmalar yapmak, tekliflerde bulunmak.
  2. Personelin iş sözleşmelerini hazırlamak, atama, terfi, ücret ve diğer ödemeler ile emeklilik ve benzeri özlük işlemlerini yürütmek.
  3. Başkanlık personelinin eğitim plânını hazırlamak, uygulamak ve değerlendirmek.
  4. Başkanlığın kiralama, satın alma işleri, diğer ayni ve şahsi hakların tesis edilmesi ve bağış alınmasına ilişkin işlemleri yürütmek.
  5. Yönetim Kurulu kararına istinaden Başkanlık bünyesinde elde edilen tüm fikrî ve sınai hakların bedelli veya bedelsiz olarak devredilmesi, lisans izninin verilmesi veya bu hakların konusu ürünlerin üretim ve satışının yapılması ve bu amaçla şirket kurulması işlerini yürütmek.
  6. Başkanlık birimlerinin ihtiyaç duyduğu tefrişat, büro malzemeleri ile kırtasiye ve sarf malzemelerinin teminini sağlamak.
  7. Genel evrak ve arşiv hizmetlerini yürütmek.
  8. Temizlik, güvenlik, aydınlatma, ısınma, onarım, taşıma ve benzeri hizmetleri yürütmek.
  9. Yönetim Kurulu, Yüksek Danışma Kurulu ve Enstitü Bilim Kurullarının sekretarya hizmetlerini yürütmek.
  10. Yurt içi ve yurt dışı seyahat işlemlerini yürütmek.
  11. Ayniyat ve stok kontrol işlemlerini yürütmek.
  12. Başkanlığın sivil savunma iş ve işlemlerini yürütmek.

   

  (2) Birinci fıkranın (ç), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan görevler 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 60 ıncı maddesinde belirlen esaslar çerçevesinde yürütülür.