TÜSEB / İnsan Kaynakları / Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı Sürekli İşçi Alım İlanı

Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı Sürekli İşçi Alım İlanı

Başkanlığımız İstanbul Koşuyolu Yerleşkesi ve Ankara Aziz Sancar Araştırma Geliştirme Merkezinde istihdam üzere 4857 sayılı İş Kanunu ve “Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” uyarınca Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) aracılığıyla başvuran adaylar arasından noter kurası ve sözlü sınav sonucuna göre aşağıda dağılımı gösterilen şekilde sürekli işçi alımı yapılacaktır.

 

Sürekli işçi kadrolarına ilişkin ilan, İŞKUR internet sitesi üzerinden yayımlanacaktır. Şartları taşıyan adayların, ilanın İŞKUR internet sitesinden yayınlandığı tarihten itibaren 5 (beş) gün içerisinde başvurularını www.iskur.gov.tr adresinden yapmaları gerekmektedir.

 

Kontenjan Dağılımını Gösteren Tablo:

SIRA NO TÜSEB KADROSU GÖREV YAPACAĞI YER STATÜSÜ KADRO SAYISI SINAV DURUMU
1 Koruma ve Güvenlik Görevlisi (Silahsız) TÜSEB İstanbul Koşuyolu Yerleşkesi Daimi 14 Kura ve Sözlü Sınav
2 Koruma ve Güvenlik Görevlisi (Silahlı) TÜSEB Ankara Aziz Sancar Araştırma Merkezi Daimi 11 Kura ve Sözlü Sınav

A.    BAŞVURU ŞARTLARI

 

1. 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye’de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak.

 

2. Sınavın son başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış olmak.

 

3. Sınav başvurusunun son günü itibariyle 35 yaşını bitirmemiş olmak.

 

4. Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık, fuhuş, özel hayata ve hayatın gizli alanına ve cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar ile uyuşturucu veya uyarıcı madde suçlarından mahkûm olmamak.

 

5. Kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya meslekten ihraç edilmemiş olmak ve kamu haklarından mahrum olmamak.

 

6. Erkek adaylar için askerlikle ilişiği bulunmamak (yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak).

 

7. Görevini devamlı yapmasına engel olacak bedenen, aklen ve ruhen sağlık problemi olmadığını belgelemek.

 

8. Güvenlik ve/veya arşiv araştırması sonucu olumlu olmak.

 

9. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamak.

 

10. Başkanlığımızın tüm hizmet birimlerinde iç ve dış mekânlarında çalışmaya engel durumu bulunmamak.

 

11. a) Koruma ve Güvenlik Görevlisi (Silahsız): Kontenjan dağılım tablosunun 1. sırasında yer alan İstanbul Koşuyolu Yerleşkesine alınacak Koruma ve Güvenlik Görevlisi (Silahsız) pozisyonu için; 5188 sayılı Kanun gereği Özel Güvenlik Temel Eğitimini başarı ile tamamlamış olmak, Valilik tarafından düzenlenen Özel Güvenlik Kimlik Kartına sahip olmak. (Kimlik geçerlilik süresi dolanlar için yenileme eğitiminin yapılmış olması gerekmektedir.) (Silahlı güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olanlar da başvuru yapabilir).

 

b) Koruma ve Güvenlik Görevlisi (Silahlı): Kontenjan dağılım tablosunun 2. sırasında yer alan Ankara Aziz Sancar Araştırma Merkezine alınacak Koruma ve Güvenlik Görevlisi (Silahlı) pozisyonu için; 5188 sayılı Kanun gereği Özel Güvenlik Temel Eğitimini başarı ile tamamlamış olmak, Valilik tarafından düzenlenen Özel Güvenlik Kimlik (Silahlı) Kartına sahip olmak. (Kimlik geçerlilik süresi dolanlar için yenileme eğitiminin yapılmış olması gerekmektedir.)

 

12. Başkanlığımızın ihtiyaç duyduğu hizmet türlerinde/mesleklerinde alımların il düzeyinde karşılanması yoluna gidileceği için tabloda belirtilen başvuruya yapılacak ilde ilan tarihi itibarıyla ikamet ediyor olmak. (Başvurularda, kişilerin Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde kayıtlı olan adresleri dikkate alınacaktır.)

 

13. En az ortaöğretim mezunu olmak.

 

14. Vardiyalı çalışmaya engel durumu bulunmamak.

 

15. İşe göndermede öncelik hakkına sahip olan adaylardan anılan Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen öncelikli durumlarını gösterir belgeye sahip olmak.

 

B.  BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE TARİHİ

 

Başvurular, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) esube.iskur.gov.tr adresi üzerinden 13.12.2021-17.12.2021 tarihleri arasında elektronik (online) kullanıcı girişi yapılarak alınacaktır. Şahsen, posta veya e-posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

 

Her aday, ilan edilen kadrolardan yalnızca bir işyeri (çalıştırılacağı il) için başvuru yapabilecektir. Birden fazla görev yeri için yapılan başvuruların hiçbirisi kabul edilmeyecektir.

 

C. KURA İŞLEMLERİ

 

Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 10 uncu ve 12 nci maddeleri uyarınca İŞKUR tarafından gönderilen ve talep şartlarına uyan başvuru sahiplerinin tamamının yer aldığı listeler esas alınmak suretiyle açık iş sayısının dört katına kadar noter kurası ile belirlenecektir. 

 

Belirlenen adayların isimleri, Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığının (www.tuseb.gov.tr) internet sayfasında ilan edilecek olup, adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır. 

 

Kura çekimi sonucunda belirlenen ve başvuru şartlarını taşıyan adaylar sözlü sınava alınacaktır. Bu adaylar arasından açık iş sayısı (ilan edilen kadro sayısı) kadar asil ve asil sayısı kadar da yedek aday sözlü sınav ile belirlenecektir.

 

İŞKUR tarafından gönderilen listede yer alan adayların kura çekimi 19.01.2022 tarihinde saat 15:00’de TÜSEB İstanbul Yerleşkesinde noter huzurunda gerçekleştirilecektir. Belirtilen bu tarihte değişiklik olması halinde Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığının (www.tuseb.gov.tr) internet adresinde yer alan duyurular ve insan kaynakları bölümünde yeni kura tarihine ilişkin duyuru yapılacaktır, bunun için adaylara herhangi bir yazılı tebligat yapılmayacak ve bu ilan tebligat yerine geçecektir. 

 

Adaylar ülkemizi de etkisi altına alan COVID-19 salgını nedeniyle noter huzurunda gerçekleştirilecek olan kura çekimine katılamayacaklardır. Kura çekilişi, Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (https://www.youtube.com/c/tusebgovtr) kanalından canlı olarak yayınlanacak ve video kayıt altına alınacaktır.

 

D. KURA SONUCUNDA İSTENİLECEK BELGELER

 

1. Kimlik bilgileri, adli sicil durumu, sağlık durumu, askerlik durumu (erkek adaylar için) ve iletişim bilgileri için beyan formu,

 

2. Öğrenim durumunu gösterir belgesinin aslı veya noter veya okul tarafından onaylı örneği veya E- Devlet Kapısından alınan mezuniyet belgesi, (Eğitim durumunu gösterir belgelerin aslı ile birlikte Başkanlığımıza arkalı önlü bir adet fotokopilerini getirmeleri halinde Başkanlığımızca aslı görülmüştür şeklinde onaylanarak aslı geri verilecektir.)

 

3. a) Koruma ve Güvenlik Görevlisi (Silahsız): Koruma ve Güvenlik Görevlisi (Silahsız) pozisyonuna başvuran adayların 5188 sayılı Kanun gereği Özel Güvenlik Temel Eğitimini başarı ile tamamlamış olduğuna dair belgenin fotokopisi ve Valilik tarafından düzenlenen Özel Güvenlik Kimlik Kartının fotokopisi, (Kimlik geçerlilik süresi dolanlar için yenileme eğitiminin yapılmış olması gerekmektedir.) 

 

b) Koruma ve Güvenlik Görevlisi (Silahlı): Koruma ve Güvenlik Görevlisi (Silahlı) pozisyonuna başvuran adayların 5188 sayılı Kanun gereği Özel Güvenlik Temel Eğitimini başarı ile tamamlamış olduğuna dair belgenin fotokopisi ve Valilik tarafından düzenlenen Özel Güvenlik Kimlik (Silahlı) Kartının fotokopisi, (Kimlik geçerlilik süresi dolanlar için yenileme eğitiminin yapılmış olması gerekmektedir.) 

 

4. İşe göndermede öncelik hakkına sahip olan adaylardan anılan Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen öncelikli durumlarını gösterir belge.

 

E. BELGE TESLİM İŞLEMLERİ

 

Kura çekimi sonucunda belirlenen adaylar, yukarıda belirtilen belgeleri www.tuseb.gov.tr internet sayfasından daha sonra duyurulacak tarihler aralığında Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı Koşuyolu Mah. Koşuyolu Cad. No:71 Kadıköy/İSTANBUL adresine elden veya posta yoluyla teslim etmeleri gerekmektedir. (Posta ile yapılan başvurularda, belgelerin belirtilen son tarihe kadar Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığına ulaşmış olması gerekmektedir. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.) Süresi içerisinde belge teslim etmeyenler değerlendirmeye ve sözlü sınava alınmayacaktır. Başvuru yapan adayların tüm süreçleri (www.tuseb.gov.tr) internet sayfasından takip etmeleri gerekmektedir.

 

F. SÖZLÜ SINAV İŞLEMLERİ

 

Teslim edilen belgeler incelendikten sonra belirlenen şartları taşıdığı tespit edilen ve sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların sözlü sınav yeri ve tarihleri www.tuseb.gov.tr internet sayfasında ilan edilecektir. Adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır. 

 

Sözlü sınav, adayların hizmet alanına ilişkin meslekî bilgi ve becerilerini, yürütmekle yükümlü olacakları mesleki yetkinliklerini ölçmeye yönelik ve eğitim düzeylerine uygun olarak yapılacaktır. 

 

Sınav kurulu başkan ve üyelerinin ayrı ayrı vermiş oldukları puanların aritmetik ortalaması esas alınmak suretiyle sözlü sınav puanı belirlenecektir. Sözlü sınavda tüm adaylar 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecektir. Verilen puan adayın atamaya esas puanı ve başarı sıralaması için kullanılacaktır. Sözlü sınavda başarılı sayılmak için, en az 60 (altmış) puan alınması gerekmektedir.

 

Başarı puanının eşitliği halinde sırasıyla; adayın başvuru esnasındaki öğrenim düzeyi esas alınmak suretiyle daha üst öğrenimi bitirmiş olana, öğrenim düzeylerinin de aynı olması halinde mezuniyet puanı yüksek olana öncelik verilerek en yüksek puandan başlamak üzere başarı sıralaması belirlenecektir. 

 

Sınav kurulunca başarı puanı en yüksek adaydan başlanmak suretiyle ilan edilen kadro sayısı kadar asil ve aynı sayıda yedek aday belirlenecektir.

 

Yapılan sözlü sınav sonucunda asıl ve yedek olarak başarılı olan adaylar; www.tuseb.gov.tr internet sayfasında ilan edilecek olup, adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır. 

 

Sözlü sınava girmeye hak kazandığı halde ilan edilen sınav tarihinde sınava katılmayan adaylar, sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır.

 

G. SINAV SONUÇLARINA İTİRAZ

 

Adaylar, sözlü sınav sonuçların açıklanmasından itibaren 5 (beş) iş günü içinde sınav itiraz kuruluna itiraz edebilirler. Yapılan itirazlar, sınav itiraz kuruluna ulaştıktan sonra 10 (on) iş günü içinde sınav itiraz kurulunca karara bağlanır. Nihai karar itiraz sahibine yazılı olarak bildirilir. T.C. Kimlik numarası, adı, soyadı, imza ve adresi olmayan dilekçeler, faksla, posta veya e-posta yoluyla yapılan itiraz ile süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.

 

H. ATAMA İŞLEMLERİ

 

Atanmaya hak kazanan adaylar Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığınca istenilen belgeleri daha sonra belirtilecek tarihe kadar şahsen veya posta yoluyla teslim edeceklerdir.

 

Sözlü sınav sonucunda yerleşen ve atanmaya hak kazanan adaylar, 4857 sayılı İş Kanunu ile mezkûr Kanuna dayanılarak çıkarılan, Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde sürekli işçi olarak istihdam edilecektir.

 

Ataması yapılanların, atama onayının tebliğinden itibaren 15 (Onbeş) gün içerisinde göreve başlamaları gerekmektedir. 

 

Atama hakkından vazgeçenler ile aranılan şartları taşımadığı anlaşılanların atamaları yapılmayacaktır. Atamaları yapılanlardan atama onayının tebliğinden itibaren Başkanlık tarafından kabul edilebilecek haklı bir mazereti olmaksızın 15 (Onbeş) gün içerisinde göreve başlamayanların atamaları iptal edilecektir. 

 

Ataması yapılan ve göreve başlayan işçiler için iki aylık deneme süresi uygulanacaktır. Deneme süresi sonunda başarısız olan işçilerin iş sözleşmesi herhangi bir bildirim süresine gerek olmaksızın ve tazminatsız feshedilecektir. 

 

Başarı sıralamasının kesinleştiği tarihten itibaren altı aylık süreyi aşmamak üzere aynı kadrolar için yapılacak müteakip sınava ilişkin duyuruya kadar yukarıda belirtilen nedenlerle atama yapılmaması, atamaların iptal edilmesi veya ölüm ve sözleşme feshi sebepleriyle boş kalan veya boşalan kadrolara, başarı listesindeki sıralamaya göre yedekler arasından atama yapılabilecektir. Bunlar dışında kalanlar herhangi bir hak iddiasında bulunamayacaklardır.

 

Yerleştirme işlemi yapılan ve ataması yapılanlardan, 15 (Onbeş)  gün içerisinde göreve başlamayanlar (doğum, hastalık, askerlik vb. nedenlerle göreve başlayamayacak durumda olanlar hariç) ile atanma şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılarak göreve başlatılmayanların ya da göreve başlatılıp da sonradan atama şartlarını taşımadığı anlaşılanların yerine yedek listenin ilk sırasındaki kişiden başlamak suretiyle aranan şartları haiz olanlardan atama yapılabilecektir.

 

Sürekli işçi kadrolarına yerleşen adaylara, 27/6/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 28 inci maddesi uyarınca pozisyonu için belirlenen ücret ödenecektir. (Mali ve sosyal hak ve yardımlar kapsamında yapılan bütün ayni ve nakdi ödemelerin bir aylık toplam net tutarı; 27/6/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 11 inci maddesi uyarınca belirlenen emsali personele mali ve sosyal hak ve yardımlar kapsamında yapılması öngörülen ödemelerin bir aylık toplam net tutarını geçememek üzere ödenecektir).

 

İ. DİĞER HUSUSLAR

 

Adaylar vardiyalı çalışma düzenini kabul etmiş sayılır ve adayların vardiyalı çalışmaya engel bir durumlarının olmaması gerekir.

 

Talep şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılan adayların başvuruları ilan-sınav sürecinin her aşamasında Başkanlıkça sonlandırılacaktır. Gerçeğe aykırı belge verenler veya beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem yapılacak, istihdam işlemleri yapılmış ise işlemleri iptal edilecek, Başkanlık tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir. Bu kişiler hakkında ayrıca Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere, Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.

 

Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesinde belirtilen “işe göndermede öncelikli olanlar” ibaresindeki hüküm mezkûr yerleştirmede başvuran lehine tek başına bir hak teşkil etmeyecektir.

 

Başkanlığımız bünyesinde farklı illerde yeni hizmet birimleri açılması, mevcut hizmet birimin kapatılması, işin veya işyerinin gerektirdiği hallerde mümkün olduğunca personelin özlük hakları da dikkate alınarak görev yerini değiştirilebilir ya da geçici olarak görevlendirebilir. 

 

Bu sınavın, başvurudan işe alınmaya kadar tüm aşamalarında adaylara yapılacak bilgilendirme ve sonuçların duyurulması işlemleri Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı internet sayfasında (www.tuseb.gov.tr) ilan yoluyla yapılacaktır.

 

İlanen duyurulur.

 

İLETİŞİM BİLGİLERİ:
Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı
Adres: Koşuyolu Mah. Koşuyolu Cad. No:71 Kadıköy/İSTANBUL
Telefon: 0 (216) 547 26 00 (Dahili:26 60 -26 65-26 84)